چهار پایه پلاستیکی صبا کد 400

چهار پایه پلاستیکی صبا کد 400

چهار پایه پلاستیکی صبا کد 400

Read more...

میز پلاستیکی گرد تک پایه کودک و عسلی صبا کد 200

میز گرد تک پایه کودک و عسلی صبا کد 200
این میز گرد قابلیت جدا شدن از هم را دارد به طوری که پایه آن جدا می شود و قید وسط آن نیز جدا می شود. قید وسط آن باعث تمایز این میز نسبت به بقیه میزهای موجود در بازار شده است که باعث می شود میز دارای استحکام فوق العاده ای باشد.

Read more...

میز پلاستیکی گرد تک پایه کودک و عسلی صبا کد 201

میز گرد تک پایه کودک و عسلی صبا کد 201
این میز گرد قابلیت جدا شدن از هم را دارد به طوری که پایه آن جدا می شود و قید وسط آن نیز جدا می شود. قید وسط آن باعث تمایز این میز نسبت به بقیه میزهای موجود در بازار شده است که باعث می شود میز دارای استحکام فوق العاده ای باشد.

Read more...

میز پلاستیکی مستطیل صبا کد 207

میز پلاستیکی مستطیل صبا کد 207


این میز مستطیل قابلیت جدا شدن از هم را دارد به طوری که چهار تا پایه آن جدا می شود و قید وسط آن نیز جدا می شود. قید وسط آن باعث تمایز این میز نسبت به بقیه میزهای موجود در بازار شده است که باعث می شود میز دارای استحکام فوق العاده ای باشد.

Read more...

میز پلاستیکی گرد تک پایه صبا کد 203

میز گرد تک پایه صبا کد 203
این میز گرد قابلیت جدا شدن از هم را دارد به طوری که پایه آن جدا می شود و قید وسط آن نیز جدا می شود. قید وسط آن باعث تمایز این میز نسبت به بقیه میزهای موجود در بازار شده است که باعث می شود میز دارای استحکام فوق العاده ای باشد.

Read more...